' /> תקנון שימוש אתר מוזילים - השוואת מחירי חבילות תקשורת

תקנון שימוש

 

תקנון שימוש ופרטיות

תקנון השימוש באתר האינטרנט – מוזילים
השימוש באתר האינטרנט מוזילים ושליחת הפרטים דרכו הינם בכפוף לתקנון.
הגדרות
האתר – מוזילים אתר האינטרנט בכתובת www.mozilim.co.il
החברה – “מוזילים” – משווים וחוסכים בעלויות התקשורת

2. התנהגות נאותה

2.1. עצם ההצטרפות לאתר מהווה הצהרה והתחייבות שלך לפעול במסגרת השימוש באתר ובשירותיה של משתלם לי ומי מטעמה, ביושר, בהגינות, בתום לב, בהתאם לכללי השימוש הנאות והמוסר ובהתאם לכל דין וכן שלא לבצע כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע או להפר זכות קניין רוחני, זכות פרטיות, זכות כלשהי של צד ג’, את הדין ו/או המוסר.

3. תוקף ההתקשרות

3.1. החברה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבצע שינויים באתר האינטרנט ובשירותים המסופקים במסגרתו, ביחס לעצם השימוש באתר, בשירותים המסופקים ו/או הנרכשים באמצעותו.

3.2. הודעה על פעולות כאמור בסעיף 3.1 לעיל ו/או בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, תשלח על ידי החברה באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידי המשתמש ו/או באמצעות פרסום באתר.

4. היעדר אחריות

4.1. החברה עומדת בתקני האבטחה יחד עם זאת, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת מפני הסיכונים השונים הכרוכים בשימוש באתר אינטרנט, לרבות הונאה, רמייה, פריצה, התחזות, גניבת מידע, אבדן מידע מכל סיבה ועוד. לפיכך, השימוש באתר האינטרנט נעשים על אחריותך הבלעדית והחברה לא תהא אחראית לכל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם עקב האתר והשימוש בו ומכל סיבה שהיא.
4.2. ההצטרפות לאתר האינטרנט והשימוש בו, מהווה הצהרה והתחייבות שלך, כי הסיכונים, ככל שישנם, הכרוכים בשימוש בו ו/או בשירותים המסופקים באמצעותו חלים עליך בלבד והינם באחריותך הפרטית. לפיכך, עצם ההצטרפות לאתר מהווה ויתור שלך על כל טענה ותביעה כלפי החברה, והסכמה לכך שהחברה תהא פטורה מחובת שיפוי ופיצוי כלפיך, כלפי מי מטעמך וכלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו.

4.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, קנסות ופיצויים ולרבות נזקים הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרם לצד שלישי. בכלל זאת החברה אינה אחראית לכל נזק הנובע עקב אי הצלחת השימוש, הסתמכות, העדר גישה, הפסקה, הגבלה, גילוי, חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, שגיאה, גניבה, אבדן המידע, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות אבטחה, חדירת וירוסים ותכנות פוגעניות, כישלון, הפסד, מניעת רווחים, עלויות שחזור מידע ושירותי מומחה, אבדן זמן, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, פגיעה במוניטין ועוד.

4.4 אתר מוזילים מציג מחירים על פי בדיקה שאנו עושים מול חברות התקשורת . חשוב לציין כי יתכנו טעויות בנוגע למחירים המפורסמים באתר באשר לטעויות אלו אתר מוזילים לא נושא באחריות . אנו עושים מאמצים כדי לתת את האינפורמציה הטובה ביותר עבור לקוחותינו במקרה ונתקלתם בטעות אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ולעדכן אותנו.

5. שונות

5.1. הודעות פרסומת: עצם ההצטרפות לאתר מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי באמצעות הפרטים שמסרת באתר, לרבות כל כתובת מגורים, כל כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, טלפון נייד ופקסימיליה וכל פרט אחר, אשר נמסרו על ידך ו/או על ידי מי מטעמך מעת לעת במסגרת ההרשמה לאתר האינטרנט ו/או במסגרת השימוש בו ו/או במסגרת הזמנת שירות ו/או במסגרת עדכון פרטים בכל דרך ואופן.

5.2. שינויים בתנאי ההתקשרות: החברה רשאית לבצע שינויים בתקנון זה, כמו גם בכל אחד מההסכמים, התנאים, המחירים, התקנונים ההוראות וההנחיות שבאתר האינטרנט ו/או של השירותים המסופקים על ידי החברה. זאת בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה של החברה. השינוי ייכנס לתוקף בהתאם להוראה הקבועה בשינוי ביחס לתחילת תקפו ובהעדר הוראה כאמור – עם הפרסום באתר של השינוי או של ההוראה העדכנית.

5.3. המחאת זכויות וחובות: החברה רשאית למחות את התחייבויותיה ו/או זכויותיה על פי תקנון זה ובקשר עם האתר והשירותים שבו לצד שלישי,על-פי שיקול דעתה. עצם ההצטרפות לאתר האינטרנט והשימוש בו, מהווה ויתור מטעמך על כל זכות למחות לאחר זכויות ו/או התחייבויות, בקשר עם האתר ובקשר עם שירותי החברה.

מוזילים כאן עבורך! אנו מאפשרים לך בכל עת להורות על הפסקת קבלת דברי פרסום. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים ובין השאר באמצעות באמצעות משלוח טופס פנייה המופיע באתר האינטרנט (תחת עמוד ״צור קשר״).

מעוניינים להתעדכן במבצעים חדשים? הרשמו עכשיו!


x

סליחה שניה....

כבר הולכים?

עדכון חבילות אחרון: 24-05-22